F161
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 乾華(核一廠)
[今停駛] 尖子鹿
[今停駛] 石門車站
[今停駛] 崩山口
[今停駛] 老梅
[今停駛] 燈台口
[今停駛] 崁子腳
[今停駛] 白沙灣
[今停駛] 頂新莊
[] 中途點(不停靠)
[] 中途點(不停靠)
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 馬偕醫院
↑ 回到最上方
回程
[今停駛] 捷運淡水站
[] 中途點(不停靠)
[] 中途點(不停靠)
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 頂新莊
[今停駛] 白沙灣
[今停駛] 德茂
[今停駛] 崁子腳
[今停駛] 燈台口
[今停駛] 老梅
[今停駛] 崩山口
[今停駛] 石門車站
[今停駛] 尖子鹿
[今停駛] 乾華(核一廠)
[今停駛] 草里
↑ 回到最上方