F317
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 蘆洲區公所
[今停駛] 溪墘
[今停駛] 尼加拉瓜公園
[] 中途點(不停靠)
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 新光醫院
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 榮總
[今停駛] 振興醫院
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 陽明醫院
↑ 回到最上方
回程
[今停駛] 陽明醫院
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 振興醫院
[今停駛] 榮總
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 新光醫院
[] 中途點(不停靠)
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 尼加拉瓜公園
[今停駛] 溪墘
[今停駛] 蘆洲區公所
↑ 回到最上方