F712
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 深坑國小
[今停駛] 中正橋
[今停駛] 木見腳坑土地公廟
[今停駛] 萬家香
[今停駛] 炮子崙
[今停駛] 萬家香
[今停駛] 木見腳坑土地公廟
[今停駛] 正洋加油站
[今停駛] 大崙腳
[今停駛] 向天橋
[今停駛] 再興橋
[今停駛] 石媽祖路口
[今停駛] 王軍寮
[今停駛] 健順養護中心
[今停駛] 華藏教學園區
[今停駛] 大崙尾
↑ 回到最上方
回程
[今停駛] 華藏教學園區
[今停駛] 健順養護中心
[今停駛] 王軍寮
[今停駛] 石媽祖路口
[今停駛] 再興橋
[今停駛] 向天橋
[今停駛] 大崙腳
[今停駛] 正洋加油站
[今停駛] 中正橋
[今停駛] 深坑區公所
↑ 回到最上方