F933-0800
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 金山區公所
[今停駛] 臺大醫院金山分院
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 天籟箱根
[] 中途點(不停靠)
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 臺大醫院金山分院
[今停駛] 金山區公所
[今停駛] 金山分局
[今停駛] 豐漁
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 山尾
[今停駛] 金山青年活動中心
[今停駛] 磺港
[今停駛] 社寮
[今停駛] 金山青年活動中心
[今停駛] 金山分局
[今停駛] 金山
[今停駛] 金山區公所
[今停駛] 臺大醫院金山分院
↑ 回到最上方
回程
↑ 回到最上方