F207
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 福營行政大樓站
[今停駛] 建福路口站
[今停駛] 後港活動中心站
[今停駛] 民安路橋站
[今停駛] 西盛圖書館站
[今停駛] 西盛街口站
[今停駛] 四維路口站
[今停駛] 裕民街85巷22弄口站
[今停駛] 富國公園站
[今停駛] 雙鳳路福德宮站
[今停駛] 新北大道天祥街口站
[今停駛] 林口長庚醫院
↑ 回到最上方
回程
[今停駛] 林口長庚醫院
[今停駛] 新北大道天祥街口站
[今停駛] 雙鳳路福德宮站
[今停駛] 富國公園站
[今停駛] 裕民街85巷22弄口站
[今停駛] 四維路口站
[今停駛] 西盛街口站
[今停駛] 西盛圖書館站
[今停駛] 民安路橋站
[今停駛] 後港活動中心站
[今停駛] 建福路口站
[今停駛] 福營行政大樓站
↑ 回到最上方