F816
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 澳底醫療救護中心
[今停駛] 澳底臻信福
[今停駛] 文秀坑
[今停駛] 雙板橋
[今停駛] 嶺頭觀日
[今停駛] 三港8鄰
[今停駛] 慈安宮
[今停駛] 水尾
[今停駛] 雙溪火車站
[今停駛] 雙溪高中
[今停駛] 番仔坑
[今停駛] 柑腳
[今停駛] 嗎哪山莊
[今停駛] 赤皮崙
[今停駛] 平湖里
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 暖暖區公所
[今停駛] 八堵國小
[今停駛] 安樂區行政大樓
[] 三十一號橋
↑ 回到最上方
回程
[] 基隆火車站
[今停駛] 三十一號橋
[今停駛] 安樂區行政大樓
[今停駛] 八堵國小
[今停駛] 暖暖區公所
[] 中途點(不停靠)
[今停駛] 平湖里
[今停駛] 赤皮崙
[今停駛] 嗎哪山莊
[今停駛] 柑腳
[今停駛] 番仔坑
[今停駛] 雙溪高中
[今停駛] 雙溪火車站
[今停駛] 水尾
[今停駛] 慈安宮
[今停駛] 三港8鄰
[今停駛] 嶺頭觀日
[今停駛] 雙板橋
[今停駛] 文秀坑
[今停駛] 澳底臻信福
[今停駛] 澳底醫療救護中心
↑ 回到最上方